Vietnamita | Frasario - Scrittura accademica | Citazioni

Citazioni - Citazioni accademiche

著者の苗字、著者のイニシャル(出版年月日)、本のタイトル、出版の場所:出版社
Họ tác giả, chữ cái đầu của tên tác giả. (Năm xuất bản). Nhan đề tác phẩm.Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản.
Sistema standard per molti tipi di pubblicazioni accademiche
著者の苗字、著者の氏名、本のタイトル、出版の場所:出版社、出版年月日
Họ tác giả, tên tác giả. Tên tác phẩm. Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản, năm xuất bản.
Sistema standard per molti tipi di pubblicazioni accademiche
著者の苗字とイニシャル、本のタイトル(どの巻に載っているか)、出版場所:出版社名;出版年月日
Họ và chữ cái đầu của tên tác giả. Tên tác phẩm. Lượt tái bản (nếu không phải lần xuất bản đầu tiên). Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản; năm xuất bản.
Citazione di articoli e riviste