Russo | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Мы начали доклад с того, что...
Per riassumere la tesi
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Последующее обсуждение было попыткой...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Tóm lại...
Подводя итог...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Tóm lại...
Подводя итог...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Về tổng thể...
В целом...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Nhìn chung...
В общем...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Таким образом мы видим, что...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Все это указывает на то, что...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
... có thể giúp chứng tỏ...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Nhìn nhận một cách khách quan...
В балансе...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Per fornire una conclusione definitiva
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Per riconoscere i contributi di altri autori
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro