Ceco | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Per riassumere la tesi
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Tóm lại...
Abych to shrnul(a),...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Tóm lại...
Souhrnně lze říci,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Về tổng thể...
Celkem vzato...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Nhìn chung...
Celkem vzato...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
... nás vede k závěru, že...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Vidíme tedy, že...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
... có thể giúp chứng tỏ...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Nhìn nhận một cách khách quan...
Zároveň...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Per fornire una conclusione definitiva
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro