Vietnamita | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Per riassumere la tesi
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
สรุปทั้งหมด...
Tóm lại...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
โดยสรุป...
Tóm lại...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
ทั้งหมด...
Về tổng thể...
Per esporre una valutazione generale della tesi
โดยภาพรวมแล้ว...
Nhìn chung...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
... có thể giúp chứng tỏ...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
โดยสมดุลแล้ว...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Per fornire una conclusione definitiva
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Per riconoscere i contributi di altri autori
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro