Coreano | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Per riassumere la tesi
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
สรุปทั้งหมด...
요약하면, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
โดยสรุป...
요약하면, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
ทั้งหมด...
대체로, ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
โดยภาพรวมแล้ว...
대체로, ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
เราสามารถเห็นได้ว่า...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
โดยสมดุลแล้ว...
모든 것을 고려하여, ...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Per fornire una conclusione definitiva
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Per riconoscere i contributi di altri autori
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Per spiegare gli obiettivi del lavoro