Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
我们以说明...开始这篇论文
Per riassumere la tesi
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
前面的讨论旨在...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
假设被...方面的数据验证
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
สรุปทั้งหมด...
总结来说,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
โดยสรุป...
归纳一下,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
ทั้งหมด...
总之,...
Per esporre una valutazione generale della tesi
โดยภาพรวมแล้ว...
总体而言,...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
...让我们得出...的结论
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
上述论据证实...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
เราสามารถเห็นได้ว่า...
我们可以看出...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
所有这些都指向...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
了解...可以帮助揭示...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
โดยสมดุลแล้ว...
权衡一下,...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
因此,我们的论点是有一些因素...
Per fornire una conclusione definitiva
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Per riconoscere i contributi di altri autori
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Per spiegare gli obiettivi del lavoro