Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
我们以说明...开始这篇论文
Per riassumere la tesi
Ovanstående diskussion har försökt att ...
前面的讨论旨在...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypoteserna testades med data från ...
假设被...方面的数据验证
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Sammanfattningsvis ...
总结来说,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
För att sammanfatta ...
归纳一下,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Till slut...
总之,...
Per esporre una valutazione generale della tesi
I stort sett/På det stora hela ...
总体而言,...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... leder oss till slutsatsen att ...
...让我们得出...的结论
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumenten ovan visar att ...
上述论据证实...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Vi kan då se att ...
我们可以看出...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Allt detta pekar på att ...
所有这些都指向...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
了解...可以帮助揭示...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
På det hela taget ...
权衡一下,...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Per fornire una conclusione definitiva
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Per spiegare gli obiettivi del lavoro