Vietnamita | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Мы начали доклад с того, что...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Per riassumere la tesi
Последующее обсуждение было попыткой...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Гипотезы были проверены на практике путем...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Подводя итог...
Tóm lại...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Подводя итог...
Tóm lại...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
В целом...
Về tổng thể...
Per esporre una valutazione generale della tesi
В общем...
Nhìn chung...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... позволяет нам сделать вывод, что...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Таким образом мы видим, что...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Все это указывает на то, что...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
... có thể giúp chứng tỏ...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
В балансе...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Per fornire una conclusione definitiva
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro