Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Мы начали доклад с того, что...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Per riassumere la tesi
Последующее обсуждение было попыткой...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Гипотезы были проверены на практике путем...
Hypoteserna testades med data från ...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Подводя итог...
Sammanfattningsvis ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Подводя итог...
För att sammanfatta ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
В целом...
Till slut...
Per esporre una valutazione generale della tesi
В общем...
I stort sett/På det stora hela ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... позволяет нам сделать вывод, что...
... leder oss till slutsatsen att ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Argumenten ovan visar att ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Таким образом мы видим, что...
Vi kan då se att ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Все это указывает на то, что...
Allt detta pekar på att ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
В балансе...
På det hela taget ...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Per fornire una conclusione definitiva
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro