Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Мы начали доклад с того, что...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Per riassumere la tesi
Последующее обсуждение было попыткой...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Гипотезы были проверены на практике путем...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Подводя итог...
Podsumowując, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Подводя итог...
W podsumowaniu, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
В целом...
W sumie...
Per esporre una valutazione generale della tesi
В общем...
Ogólnie...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... позволяет нам сделать вывод, что...
...prowadzi do wniosku, że...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Таким образом мы видим, что...
Widzimy więc, że...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Все это указывает на то, что...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
В балансе...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Per fornire una conclusione definitiva
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro