Vietnamita | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Este trabalho começou apontando...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Per riassumere la tesi
A prévia discussão buscou...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Resumindo, ...
Tóm lại...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Em suma, ...
Tóm lại...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Em síntese, ...
Về tổng thể...
Per esporre una valutazione generale della tesi
De modo geral, ...
Nhìn chung...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...nos leva à conclusão de que...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Pode-se ver então que...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Tudo isso aponta para o fato que ...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
... có thể giúp chứng tỏ...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Recapitulando, ...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Per fornire una conclusione definitiva
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Per riconoscere i contributi di altri autori
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro