Russo | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Мы начали доклад с того, что...
Per riassumere la tesi
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Последующее обсуждение было попыткой...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Podsumowując, ...
Подводя итог...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
W podsumowaniu, ...
Подводя итог...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
W sumie...
В целом...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Ogólnie...
В общем...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...prowadzi do wniosku, że...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Widzimy więc, że...
Таким образом мы видим, что...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Все это указывает на то, что...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Ogólnie rzecz biorąc, ...
В балансе...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Per fornire una conclusione definitiva
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Per riconoscere i contributi di altri autori
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro