Inglese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
We opened this paper by noting…
Per riassumere la tesi
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
The foregoing discussion has attempted to…
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
The hypotheses were tested with data covering…
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Podsumowując, ...
To sum up…
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
W podsumowaniu, ...
In summary, …
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
W sumie...
All in all…
Per esporre una valutazione generale della tesi
Ogólnie...
By and large…
Per esporre una valutazione generale della tesi
...prowadzi do wniosku, że...
…leads us to the conclusion that…
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
The arguments given above prove that…
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Widzimy więc, że...
We can see then, that…
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
All of this points to the fact that…
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Understanding...can help reveal…
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Ogólnie rzecz biorąc, ...
On balance…
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Per fornire una conclusione definitiva
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Per riconoscere i contributi di altri autori
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Per spiegare gli obiettivi del lavoro