Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Per riassumere la tesi
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Samengevat ...
Podsumowując, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Samenvattend ...
W podsumowaniu, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Al met al ...
W sumie...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Over het geheel ...
Ogólnie...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...prowadzi do wniosku, że...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Widzimy więc, że...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Alles wijst erop dat ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Over het geheel genomen ...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Per fornire una conclusione definitiva
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro