Ceco | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

We opened this paper by noting…
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Per riassumere la tesi
The foregoing discussion has attempted to…
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
The hypotheses were tested with data covering…
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
To sum up…
Abych to shrnul(a),...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
In summary, …
Souhrnně lze říci,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
All in all…
Celkem vzato...
Per esporre una valutazione generale della tesi
By and large…
Celkem vzato...
Per esporre una valutazione generale della tesi
…leads us to the conclusion that…
... nás vede k závěru, že...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
The arguments given above prove that…
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
We can see then, that…
Vidíme tedy, že...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
All of this points to the fact that…
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Understanding...can help reveal…
Pochopení... může pomoci odhalit...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
On balance…
Zároveň...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Per fornire una conclusione definitiva
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Per riconoscere i contributi di altri autori
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro