Vietnamita | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Per riassumere la tesi
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Εν περιλήψει,...
Tóm lại...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Εν ολίγοις,...
Tóm lại...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Εν συντομία,...
Về tổng thể...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Σε γενικές γραμμές,...
Nhìn chung...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
... có thể giúp chứng tỏ...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Συνοπτικά...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Per fornire una conclusione definitiva
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro