Vietnamita | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Per riassumere la tesi
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Yhteenvetona...
Tóm lại...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Yhteenvetona...
Tóm lại...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Kaiken kaikkiaan
Về tổng thể...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Yleisesti ottaen
Nhìn chung...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Näemme siis, että...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
... có thể giúp chứng tỏ...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Kaiken kaikkiaan
Nhìn nhận một cách khách quan...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Per fornire una conclusione definitiva
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro