Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Per riassumere la tesi
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Hypoteserna testades med data från ...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Yhteenvetona...
Sammanfattningsvis ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Yhteenvetona...
För att sammanfatta ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Kaiken kaikkiaan
Till slut...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Yleisesti ottaen
I stort sett/På det stora hela ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... leder oss till slutsatsen att ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Argumenten ovan visar att ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Näemme siis, että...
Vi kan då se att ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Allt detta pekar på att ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Kaiken kaikkiaan
På det hela taget ...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Per fornire una conclusione definitiva
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro