Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
我们以说明...开始这篇论文
Per riassumere la tesi
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
前面的讨论旨在...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
假设被...方面的数据验证
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Yhteenvetona...
总结来说,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Yhteenvetona...
归纳一下,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Kaiken kaikkiaan
总之,...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Yleisesti ottaen
总体而言,...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
...让我们得出...的结论
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
上述论据证实...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Näemme siis, että...
我们可以看出...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
所有这些都指向...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
了解...可以帮助揭示...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Kaiken kaikkiaan
权衡一下,...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
因此,我们的论点是有一些因素...
Per fornire una conclusione definitiva
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Per spiegare gli obiettivi del lavoro