Vietnamita | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Per riassumere la tesi
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypotesen blev testet med data dækning...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Til at opsummere...
Tóm lại...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Summarisk,...
Tóm lại...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Alt i alt...
Về tổng thể...
Per esporre una valutazione generale della tesi
I det store og hele...
Nhìn chung...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...fører os til den konklusion at...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Vi kan derefter se at...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Alt dette peger på det faktum at...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
... có thể giúp chứng tỏ...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Ligevægtigt...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Per fornire una conclusione definitiva
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro