Thailandese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Per riassumere la tesi
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
요약하면, ...
สรุปทั้งหมด...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
요약하면, ...
โดยสรุป...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
대체로, ...
ทั้งหมด...
Per esporre una valutazione generale della tesi
대체로, ...
โดยภาพรวมแล้ว...
Per esporre una valutazione generale della tesi
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
모든 것을 고려하여, ...
โดยสมดุลแล้ว...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Per fornire una conclusione definitiva
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Per riconoscere i contributi di altri autori
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Per spiegare gli obiettivi del lavoro