Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

我们以说明...开始这篇论文
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Per riassumere la tesi
前面的讨论旨在...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
假设被...方面的数据验证
Hypoteserna testades med data från ...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
总结来说,...
Sammanfattningsvis ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
归纳一下,...
För att sammanfatta ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
总之,...
Till slut...
Per esporre una valutazione generale della tesi
总体而言,...
I stort sett/På det stora hela ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...让我们得出...的结论
... leder oss till slutsatsen att ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
上述论据证实...
Argumenten ovan visar att ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
我们可以看出...
Vi kan då se att ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
所有这些都指向...
Allt detta pekar på att ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
了解...可以帮助揭示...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
权衡一下,...
På det hela taget ...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
因此,我们的论点是有一些因素...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Per fornire una conclusione definitiva
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Per riconoscere i contributi di altri autori
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro