Vietnamita | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Per riassumere la tesi
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Abych to shrnul(a),...
Tóm lại...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Souhrnně lze říci,...
Tóm lại...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Celkem vzato...
Về tổng thể...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Celkem vzato...
Nhìn chung...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... nás vede k závěru, že...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Vidíme tedy, že...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Pochopení... může pomoci odhalit...
... có thể giúp chứng tỏ...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Zároveň...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Per fornire una conclusione definitiva
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro