Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Per riassumere la tesi
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hypoteserna testades med data från ...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Abych to shrnul(a),...
Sammanfattningsvis ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Souhrnně lze říci,...
För att sammanfatta ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Celkem vzato...
Till slut...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Celkem vzato...
I stort sett/På det stora hela ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... nás vede k závěru, že...
... leder oss till slutsatsen att ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Argumenten ovan visar att ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Vidíme tedy, že...
Vi kan då se att ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Allt detta pekar på att ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Pochopení... může pomoci odhalit...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Zároveň...
På det hela taget ...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Per fornire una conclusione definitiva
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro