Portoghese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Este trabalho começou apontando...
Per riassumere la tesi
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
A prévia discussão buscou...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Abych to shrnul(a),...
Resumindo, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Souhrnně lze říci,...
Em suma, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Celkem vzato...
Em síntese, ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Celkem vzato...
De modo geral, ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... nás vede k závěru, že...
...nos leva à conclusão de que...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Vidíme tedy, že...
Pode-se ver então que...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Pochopení... může pomoci odhalit...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Zároveň...
Recapitulando, ...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Per fornire una conclusione definitiva
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro