Inglese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Na začátku této práce bylo zmíněno...
We opened this paper by noting…
Per riassumere la tesi
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
The foregoing discussion has attempted to…
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
The hypotheses were tested with data covering…
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Abych to shrnul(a),...
To sum up…
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Souhrnně lze říci,...
In summary, …
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Celkem vzato...
All in all…
Per esporre una valutazione generale della tesi
Celkem vzato...
By and large…
Per esporre una valutazione generale della tesi
... nás vede k závěru, že...
…leads us to the conclusion that…
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
The arguments given above prove that…
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Vidíme tedy, že...
We can see then, that…
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
To vše poukazuje na skutečnost, že...
All of this points to the fact that…
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Pochopení... může pomoci odhalit...
Understanding...can help reveal…
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Zároveň...
On balance…
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Per fornire una conclusione definitiva
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Per riconoscere i contributi di altri autori
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Per spiegare gli obiettivi del lavoro