Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Na začátku této práce bylo zmíněno...
我们以说明...开始这篇论文
Per riassumere la tesi
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
前面的讨论旨在...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
假设被...方面的数据验证
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Abych to shrnul(a),...
总结来说,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Souhrnně lze říci,...
归纳一下,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Celkem vzato...
总之,...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Celkem vzato...
总体而言,...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... nás vede k závěru, že...
...让我们得出...的结论
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
上述论据证实...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Vidíme tedy, že...
我们可以看出...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
To vše poukazuje na skutečnost, že...
所有这些都指向...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Pochopení... může pomoci odhalit...
了解...可以帮助揭示...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Zároveň...
权衡一下,...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
因此,我们的论点是有一些因素...
Per fornire una conclusione definitiva
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Per spiegare gli obiettivi del lavoro