Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Introduzione generale di una tematica
Közismert tény, miszerint...
Det är ett välkänt faktum att ...
Introduzione generale di una tematica nota
Rengeteg anyag szól arról...
En hel del skrivs och sägs om...
Introduzione generale di una tematica
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Det är idag allmänt accepterat att...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Utána áttekintjük a tényezőket...
Vi granskar därefter de faktorer...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
A...egy állandó téma a ...-ban.
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introduzione alla tesi principale
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
A célunk, hogy...
Syftet är att ...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
… betyder per definition …
Per la definizione di un termine
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Per la definizione di un termine
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Per la definizione di un termine
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Termen ... hänvisar till ...
Per la definizione di un termine
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Enligt ... definieras ... som ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Det är viktigt att understryka ...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Vårt fokus ligger på ...
Definizione casuale di un termine
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Vad vi menar med detta är att ...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Flera förklaringar har erbjudits.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Per la definizione dell'ipotesi
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Per la definizione dell'ipotesi
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Per la definizione dell'ipotesi
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Per la definizione dell'ipotesi
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Per la definizione dell'ipotesi
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio