Russo | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Introduzione generale di una tematica
Közismert tény, miszerint...
Хорошо известно, что...
Introduzione generale di una tematica nota
Rengeteg anyag szól arról...
О... было уже многое написано и сказано...
Introduzione generale di una tematica
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Сегодня принято считать, что...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Utána áttekintjük a tényezőket...
Вспомним о таких фактах, как...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
A...egy állandó téma a ...-ban.
Постоянной темой... является...
Introduzione alla tesi principale
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Это исследование посвящено изучению причин...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
A célunk, hogy...
Нашей целью является...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
...обычно определяют как...
Per la definizione di un termine
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Per la definizione di un termine
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Необходимо четко разъяснить определение...
Per la definizione di un termine
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Термин... относится к...
Per la definizione di un termine
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Согласно..., ... может быть определено как...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
... обычно понимают как ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Важно подчеркнуть...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Мы сфокусировались на...
Definizione casuale di un termine
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Наконец, дадим определение слова...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Мы имеем в виду, что...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Предлагаются различные толкования
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Per la definizione dell'ipotesi
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Per la definizione dell'ipotesi
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Per la definizione dell'ipotesi
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Per la definizione dell'ipotesi
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Per la definizione dell'ipotesi
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio