Inglese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Introduzione generale di una tematica
Közismert tény, miszerint...
It is a well-known fact that…
Introduzione generale di una tematica nota
Rengeteg anyag szól arról...
A great deal is being written and said about…
Introduzione generale di una tematica
Általánosan elfogadott tény, hogy...
It is generally agreed today that…
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Utána áttekintjük a tényezőket...
We then review the factors…
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
We build on this analysis to identify…
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
A...egy állandó téma a ...-ban.
A persistent theme in...is…
Introduzione alla tesi principale
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
This research explores the causes of…
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
The authors of more recent studies have proposed that…
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
A célunk, hogy...
Our purpose is to…
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
By definition… means…
Per la definizione di un termine
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Per la definizione di un termine
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
It is important to be clear about the definition of…
Per la definizione di un termine
A .... kifejezés arra utal, hogy...
The term… refers to…
Per la definizione di un termine
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
The standard model suggests that… can be defined as…
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
.... szerint a .... jelentése, hogy....
According to..., …is defined as…
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
…is commonly understood to mean…
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Two brief examples might clarify this concept.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Fontos hangsúlyozni, hogy...
It is important to emphasize…
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Our focus is on…
Definizione casuale di un termine
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Finally, we should clarify our definition of…
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
What we mean is that…
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Several explanations have been offered.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
We can characterize these explanations as being rooted in…
Per la definizione dei presupposti della definizione
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Following..., scholars have argued that …
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Per la definizione dell'ipotesi
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Per la definizione dell'ipotesi
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Per la definizione dell'ipotesi
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Per la definizione dell'ipotesi
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Per la definizione dell'ipotesi
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...found a significant correlation between… and…
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio