Danese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Introduzione generale di una tematica
Közismert tény, miszerint...
Det er et velkendt faktum at...
Introduzione generale di una tematica nota
Rengeteg anyag szól arról...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Introduzione generale di una tematica
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Utána áttekintjük a tényezőket...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
A...egy állandó téma a ...-ban.
Et vedvarende emne i...er...
Introduzione alla tesi principale
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
A célunk, hogy...
Vores formål er at...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Ved definition...betyder...
Per la definizione di un termine
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Per la definizione di un termine
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Per la definizione di un termine
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Termet... henviser til...
Per la definizione di un termine
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Ifølge..., defineres...som...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...forståes sædvanligvis som...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Det er vigtigt at understrege...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Vores fokus er på...
Definizione casuale di un termine
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Hvad vi mener er at...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Per la definizione dell'ipotesi
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Per la definizione dell'ipotesi
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Per la definizione dell'ipotesi
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Per la definizione dell'ipotesi
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Per la definizione dell'ipotesi
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio