Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Introduzione generale di una tematica
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Introduzione generale di una tematica nota
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Wiele się mówi i pisze o...
Introduzione generale di una tematica
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Przyjęło się twierdzić, że...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Stałym tematem w...jest...
Introduzione alla tesi principale
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Praca ta bada przyczyny...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Amacımız ...
Naszym celem jest...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Z definicji... wynika...
Per la definizione di un termine
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Per la definizione di un termine
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Per la definizione di un termine
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Termin...odnosi się do...
Per la definizione di un termine
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Według... , jest zdefiniowany jako...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...jest powszechnie rozumiany jako...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Należy podkreślić,...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Bizim odaklandığımız nokta ...
Skupiając się na...
Definizione casuale di un termine
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Demek istediğimiz şu ki ...
Mam na myśli, że...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Per la definizione dell'ipotesi
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Per la definizione dell'ipotesi
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Per la definizione dell'ipotesi
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Per la definizione dell'ipotesi
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Per la definizione dell'ipotesi
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio