Francese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Introduzione generale di una tematica
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
C'est un fait bien connu que...
Introduzione generale di una tematica nota
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Introduzione generale di una tematica
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
De nos jours, il est convenu que...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Nous analyserons ensuite les points...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
รูปแบบคงที่...คือ...
Un thème récurrent est...
Introduzione alla tesi principale
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Ce travail explore les causes de...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Notre but est de...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

ในความหมาย... หมายถึง...
Par définition... signifie...
Per la definizione di un termine
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Per la definizione di un termine
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Per la definizione di un termine
คำนี้...หมายถึง...
Le terme... fait référence à...
Per la definizione di un termine
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Selon..., ...est défini en tant que...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...est communément compris comme...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Il est important de mettre en valeur...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Nous concentrons notre attention sur...
Definizione casuale di un termine
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
เราหมายถึงว่า...
Ce que nous entendons par là est que...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Plusieurs explications ont été proposées.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Ces explications trouvent leur origine dans...
Per la definizione dei presupposti della definizione
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Per la definizione dell'ipotesi
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Per la definizione dell'ipotesi
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Per la definizione dell'ipotesi
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Per la definizione dell'ipotesi
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Per la definizione dell'ipotesi
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio