Ungherese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Introduzione generale di una tematica
Det är ett välkänt faktum att ...
Közismert tény, miszerint...
Introduzione generale di una tematica nota
En hel del skrivs och sägs om...
Rengeteg anyag szól arról...
Introduzione generale di una tematica
Det är idag allmänt accepterat att...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Vi granskar därefter de faktorer...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Ett återkommande tema i. .. är ...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Introduzione alla tesi principale
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Syftet är att ...
A célunk, hogy...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

… betyder per definition …
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Per la definizione di un termine
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Per la definizione di un termine
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Per la definizione di un termine
Termen ... hänvisar till ...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Per la definizione di un termine
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Enligt ... definieras ... som ...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Det är viktigt att understryka ...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Vårt fokus ligger på ...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Definizione casuale di un termine
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Vad vi menar med detta är att ...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Flera förklaringar har erbjudits.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Per la definizione dei presupposti della definizione
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Efter ... har forskare hävdat att ...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Per la definizione dell'ipotesi
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Per la definizione dell'ipotesi
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Per la definizione dell'ipotesi
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Per la definizione dell'ipotesi
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Per la definizione dell'ipotesi
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio