Turco | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Introduzione generale di una tematica
Det är ett välkänt faktum att ...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Introduzione generale di una tematica nota
En hel del skrivs och sägs om...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Introduzione generale di una tematica
Det är idag allmänt accepterat att...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Vi granskar därefter de faktorer...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Ett återkommande tema i. .. är ...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Introduzione alla tesi principale
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Syftet är att ...
Amacımız ...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

… betyder per definition …
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Per la definizione di un termine
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Per la definizione di un termine
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Per la definizione di un termine
Termen ... hänvisar till ...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Per la definizione di un termine
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Enligt ... definieras ... som ...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Det är viktigt att understryka ...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Vårt fokus ligger på ...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Definizione casuale di un termine
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Vad vi menar med detta är att ...
Demek istediğimiz şu ki ...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Flera förklaringar har erbjudits.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Per la definizione dei presupposti della definizione
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Efter ... har forskare hävdat att ...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Per la definizione dell'ipotesi
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Per la definizione dell'ipotesi
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Per la definizione dell'ipotesi
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Per la definizione dell'ipotesi
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Per la definizione dell'ipotesi
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio