Thailandese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Introduzione generale di una tematica
Det är ett välkänt faktum att ...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Introduzione generale di una tematica nota
En hel del skrivs och sägs om...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Introduzione generale di una tematica
Det är idag allmänt accepterat att...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Vi granskar därefter de faktorer...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Ett återkommande tema i. .. är ...
รูปแบบคงที่...คือ...
Introduzione alla tesi principale
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Syftet är att ...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

… betyder per definition …
ในความหมาย... หมายถึง...
Per la definizione di un termine
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Per la definizione di un termine
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Per la definizione di un termine
Termen ... hänvisar till ...
คำนี้...หมายถึง...
Per la definizione di un termine
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Enligt ... definieras ... som ...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Det är viktigt att understryka ...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Vårt fokus ligger på ...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Definizione casuale di un termine
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Vad vi menar med detta är att ...
เราหมายถึงว่า...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Flera förklaringar har erbjudits.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Efter ... har forskare hävdat att ...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Per la definizione dell'ipotesi
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Per la definizione dell'ipotesi
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Per la definizione dell'ipotesi
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Per la definizione dell'ipotesi
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Per la definizione dell'ipotesi
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio