Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Introduzione generale di una tematica
Det är ett välkänt faktum att ...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Introduzione generale di una tematica nota
En hel del skrivs och sägs om...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Introduzione generale di una tematica
Det är idag allmänt accepterat att...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Vi granskar därefter de faktorer...
Trecând din nou în revistă factorii...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Ett återkommande tema i. .. är ...
O temă recurentă in domeniul...este...
Introduzione alla tesi principale
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Această lucrare explorează cauzele...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Syftet är att ...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

… betyder per definition …
Prin definiție, ... înseamnă...
Per la definizione di un termine
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Per la definizione di un termine
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Per la definizione di un termine
Termen ... hänvisar till ...
Termenul...se referă la...
Per la definizione di un termine
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Enligt ... definieras ... som ...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...este înțeles ca...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Det är viktigt att understryka ...
Este important să accentuăm...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Vårt fokus ligger på ...
Atenţia noastră este acum asupra...
Definizione casuale di un termine
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Vad vi menar med detta är att ...
Ceea ce vrem să spunem este...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Flera förklaringar har erbjudits.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Efter ... har forskare hävdat att ...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Per la definizione dell'ipotesi
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Per la definizione dell'ipotesi
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Per la definizione dell'ipotesi
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Per la definizione dell'ipotesi
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Per la definizione dell'ipotesi
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio