Portoghese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Para responder esta questão deve-se observar...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Introduzione generale di una tematica
Det är ett välkänt faktum att ...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Introduzione generale di una tematica nota
En hel del skrivs och sägs om...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Introduzione generale di una tematica
Det är idag allmänt accepterat att...
É consenso geral que...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Vi granskar därefter de faktorer...
Analisa-se agora os fatores...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Esta análise visa identificar...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Ett återkommande tema i. .. är ...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Introduzione alla tesi principale
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Syftet är att ...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

… betyder per definition …
Por definição, ... significa...
Per la definizione di un termine
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Per la definizione di un termine
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
É importante deixar claro a definição de...
Per la definizione di un termine
Termen ... hänvisar till ...
O termo...refere-se à/ao...
Per la definizione di un termine
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Enligt ... definieras ... som ...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...geralmente significa...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Det är viktigt att understryka ...
É importante enfatizar que...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Vårt fokus ligger på ...
O foco é em/no/na...
Definizione casuale di un termine
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Vad vi menar med detta är att ...
O que se quer dizer é...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Flera förklaringar har erbjudits.
Diversas explicações foram dadas.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Efter ... har forskare hävdat att ...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Per la definizione dell'ipotesi
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Per la definizione dell'ipotesi
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Per la definizione dell'ipotesi
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Per la definizione dell'ipotesi
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Per la definizione dell'ipotesi
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...encontrou significante correlação entre...e...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio