Inglese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Introduzione generale di una tematica
Det är ett välkänt faktum att ...
It is a well-known fact that…
Introduzione generale di una tematica nota
En hel del skrivs och sägs om...
A great deal is being written and said about…
Introduzione generale di una tematica
Det är idag allmänt accepterat att...
It is generally agreed today that…
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Vi granskar därefter de faktorer...
We then review the factors…
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
We build on this analysis to identify…
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Ett återkommande tema i. .. är ...
A persistent theme in...is…
Introduzione alla tesi principale
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
This research explores the causes of…
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
The authors of more recent studies have proposed that…
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Syftet är att ...
Our purpose is to…
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

… betyder per definition …
By definition… means…
Per la definizione di un termine
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Per la definizione di un termine
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
It is important to be clear about the definition of…
Per la definizione di un termine
Termen ... hänvisar till ...
The term… refers to…
Per la definizione di un termine
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
The standard model suggests that… can be defined as…
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Enligt ... definieras ... som ...
According to..., …is defined as…
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
…is commonly understood to mean…
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Two brief examples might clarify this concept.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Det är viktigt att understryka ...
It is important to emphasize…
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Vårt fokus ligger på ...
Our focus is on…
Definizione casuale di un termine
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Finally, we should clarify our definition of…
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Vad vi menar med detta är att ...
What we mean is that…
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Flera förklaringar har erbjudits.
Several explanations have been offered.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Per la definizione dei presupposti della definizione
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Efter ... har forskare hävdat att ...
Following..., scholars have argued that …
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Per la definizione dell'ipotesi
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Per la definizione dell'ipotesi
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Per la definizione dell'ipotesi
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Per la definizione dell'ipotesi
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Per la definizione dell'ipotesi
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...found a significant correlation between… and…
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio