Giapponese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Introduzione generale di una tematica
Det är ett välkänt faktum att ...
これは周知の事実だが、・・・
Introduzione generale di una tematica nota
En hel del skrivs och sägs om...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Introduzione generale di una tematica
Det är idag allmänt accepterat att...
・・・・と言われているが、・・・
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Vi granskar därefter de faktorer...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Ett återkommande tema i. .. är ...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Introduzione alla tesi principale
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
最近では・・・・と言われているが、
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Syftet är att ...
私たちの目的は・・・・
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

… betyder per definition …
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Per la definizione di un termine
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Per la definizione di un termine
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Per la definizione di un termine
Termen ... hänvisar till ...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Per la definizione di un termine
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Enligt ... definieras ... som ...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Det är viktigt att understryka ...
・・・・を強調することは重要である。
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Vårt fokus ligger på ...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Definizione casuale di un termine
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Vad vi menar med detta är att ...
私たちが意味しているのは・・・・
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Flera förklaringar har erbjudits.
複数の例が見受けられる。
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Per la definizione dei presupposti della definizione
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Efter ... har forskare hävdat att ...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Per la definizione dell'ipotesi
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Per la definizione dell'ipotesi
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Per la definizione dell'ipotesi
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Per la definizione dell'ipotesi
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Per la definizione dell'ipotesi
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio