Danese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Introduzione generale di una tematica
Det är ett välkänt faktum att ...
Det er et velkendt faktum at...
Introduzione generale di una tematica nota
En hel del skrivs och sägs om...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Introduzione generale di una tematica
Det är idag allmänt accepterat att...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Vi granskar därefter de faktorer...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Ett återkommande tema i. .. är ...
Et vedvarende emne i...er...
Introduzione alla tesi principale
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Syftet är att ...
Vores formål er at...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

… betyder per definition …
Ved definition...betyder...
Per la definizione di un termine
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Per la definizione di un termine
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Per la definizione di un termine
Termen ... hänvisar till ...
Termet... henviser til...
Per la definizione di un termine
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Enligt ... definieras ... som ...
Ifølge..., defineres...som...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...forståes sædvanligvis som...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Det är viktigt att understryka ...
Det er vigtigt at understrege...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Vårt fokus ligger på ...
Vores fokus er på...
Definizione casuale di un termine
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Vad vi menar med detta är att ...
Hvad vi mener er at...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Flera förklaringar har erbjudits.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Efter ... har forskare hävdat att ...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Per la definizione dell'ipotesi
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Per la definizione dell'ipotesi
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Per la definizione dell'ipotesi
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Per la definizione dell'ipotesi
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Per la definizione dell'ipotesi
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio