Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Introduzione generale di una tematica
Det är ett välkänt faktum att ...
众所周知...
Introduzione generale di una tematica nota
En hel del skrivs och sägs om...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Introduzione generale di una tematica
Det är idag allmänt accepterat att...
如今,大家普遍认为...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Vi granskar därefter de faktorer...
我们审视...等方面。
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
在此分析基础上,我们论证...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Ett återkommande tema i. .. är ...
在...领域,学者们普遍认为...
Introduzione alla tesi principale
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
这项研究探寻...的原因
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
近期相关研究的作者建议...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Syftet är att ...
我们的目的是...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

… betyder per definition …
根据定义,...的意思是...
Per la definizione di un termine
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Per la definizione di un termine
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
明确...的定义很重要
Per la definizione di un termine
Termen ... hänvisar till ...
术语...指...
Per la definizione di un termine
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
根据标准模型,...可以被定义为...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Enligt ... definieras ... som ...
根据...,...被定义为...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...普遍被认为是指...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
提到...,通常我们想到的是...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Det är viktigt att understryka ...
强调...很重要
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Vårt fokus ligger på ...
我们的关注点在...
Definizione casuale di un termine
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
最后,我们应该明确对...的定义
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Vad vi menar med detta är att ...
我们的意思是...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Flera förklaringar har erbjudits.
就此可以提供几种解释。
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Efter ... har forskare hävdat att ...
根据...,其他学者认为...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Per la definizione dell'ipotesi
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Per la definizione dell'ipotesi
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Per la definizione dell'ipotesi
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Per la definizione dell'ipotesi
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Per la definizione dell'ipotesi
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
研究表明多种因素与...相关
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...发现...和...存在重要关联
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio