Ceco | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Introduzione generale di una tematica
Det är ett välkänt faktum att ...
Je obecně známým faktem, že...
Introduzione generale di una tematica nota
En hel del skrivs och sägs om...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Introduzione generale di una tematica
Det är idag allmänt accepterat att...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Vi granskar därefter de faktorer...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Ett återkommande tema i. .. är ...
Přetrvávající otázka v...je...
Introduzione alla tesi principale
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Syftet är att ...
Našim cílem je...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

… betyder per definition …
Podle definice...znamená...
Per la definizione di un termine
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Per la definizione di un termine
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Je důležité si ujasnit definici...
Per la definizione di un termine
Termen ... hänvisar till ...
Termín...odkazuje na...
Per la definizione di un termine
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Enligt ... definieras ... som ...
Podle... je definován/a jako...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...se obecně rozumí...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Det är viktigt att understryka ...
Je důležité zdůraznit...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Vårt fokus ligger på ...
Zaměřujeme se na...
Definizione casuale di un termine
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Vad vi menar med detta är att ...
To, co máme na mysli, je...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Flera förklaringar har erbjudits.
Bylo navrhnuto několik definic.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Tato vysvětlení vychází z...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Efter ... har forskare hävdat att ...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Per la definizione dell'ipotesi
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Per la definizione dell'ipotesi
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Per la definizione dell'ipotesi
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Per la definizione dell'ipotesi
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Per la definizione dell'ipotesi
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio