Ungherese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Para responder esta questão deve-se observar...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Introduzione generale di una tematica
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Közismert tény, miszerint...
Introduzione generale di una tematica nota
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Rengeteg anyag szól arról...
Introduzione generale di una tematica
É consenso geral que...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Analisa-se agora os fatores...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Esta análise visa identificar...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Um tópico/ assunto frequente em...é...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Introduzione alla tesi principale
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
A célunk, hogy...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Por definição, ... significa...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Per la definizione di un termine
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Per la definizione di un termine
É importante deixar claro a definição de...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Per la definizione di un termine
O termo...refere-se à/ao...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Per la definizione di un termine
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
De acordo com...,...é definido(a) como...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...geralmente significa...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
É importante enfatizar que...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
O foco é em/no/na...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Definizione casuale di un termine
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
O que se quer dizer é...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Diversas explicações foram dadas.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Per la definizione dei presupposti della definizione
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Per la definizione dell'ipotesi
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Per la definizione dell'ipotesi
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Per la definizione dell'ipotesi
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Per la definizione dell'ipotesi
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Per la definizione dell'ipotesi
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...encontrou significante correlação entre...e...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio