Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Para responder esta questão deve-se observar...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Introduzione generale di una tematica
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Introduzione generale di una tematica nota
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Introduzione generale di una tematica
É consenso geral que...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Analisa-se agora os fatores...
Trecând din nou în revistă factorii...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Esta análise visa identificar...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Um tópico/ assunto frequente em...é...
O temă recurentă in domeniul...este...
Introduzione alla tesi principale
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Enfasi sull'importanza del tuo studio
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Această lucrare explorează cauzele...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Por definição, ... significa...
Prin definiție, ... înseamnă...
Per la definizione di un termine
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Per la definizione di un termine
É importante deixar claro a definição de...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Per la definizione di un termine
O termo...refere-se à/ao...
Termenul...se referă la...
Per la definizione di un termine
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
De acordo com...,...é definido(a) como...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...geralmente significa...
...este înțeles ca...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
É importante enfatizar que...
Este important să accentuăm...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
O foco é em/no/na...
Atenţia noastră este acum asupra...
Definizione casuale di un termine
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
O que se quer dizer é...
Ceea ce vrem să spunem este...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Diversas explicações foram dadas.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Per la definizione dell'ipotesi
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Per la definizione dell'ipotesi
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Per la definizione dell'ipotesi
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Per la definizione dell'ipotesi
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Per la definizione dell'ipotesi
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...encontrou significante correlação entre...e...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio