Turco | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Introduzione generale di una tematica
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Introduzione generale di una tematica nota
Wiele się mówi i pisze o...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Introduzione generale di una tematica
Przyjęło się twierdzić, że...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Stałym tematem w...jest...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Introduzione alla tesi principale
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Praca ta bada przyczyny...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Naszym celem jest...
Amacımız ...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Z definicji... wynika...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Per la definizione di un termine
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Per la definizione di un termine
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Per la definizione di un termine
Termin...odnosi się do...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Per la definizione di un termine
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Według... , jest zdefiniowany jako...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...jest powszechnie rozumiany jako...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Należy podkreślić,...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Skupiając się na...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Definizione casuale di un termine
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Mam na myśli, że...
Demek istediğimiz şu ki ...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Per la definizione dei presupposti della definizione
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Per la definizione dell'ipotesi
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Per la definizione dell'ipotesi
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Per la definizione dell'ipotesi
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Per la definizione dell'ipotesi
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Per la definizione dell'ipotesi
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio