Thailandese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Introduzione generale di una tematica
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Introduzione generale di una tematica nota
Wiele się mówi i pisze o...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Introduzione generale di una tematica
Przyjęło się twierdzić, że...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Stałym tematem w...jest...
รูปแบบคงที่...คือ...
Introduzione alla tesi principale
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Praca ta bada przyczyny...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Naszym celem jest...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Z definicji... wynika...
ในความหมาย... หมายถึง...
Per la definizione di un termine
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Per la definizione di un termine
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Per la definizione di un termine
Termin...odnosi się do...
คำนี้...หมายถึง...
Per la definizione di un termine
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Według... , jest zdefiniowany jako...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...jest powszechnie rozumiany jako...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Należy podkreślić,...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Skupiając się na...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Definizione casuale di un termine
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Mam na myśli, że...
เราหมายถึงว่า...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Per la definizione dell'ipotesi
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Per la definizione dell'ipotesi
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Per la definizione dell'ipotesi
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Per la definizione dell'ipotesi
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Per la definizione dell'ipotesi
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio