Greco | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Introduzione generale di una tematica
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Introduzione generale di una tematica nota
Wiele się mówi i pisze o...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Introduzione generale di una tematica
Przyjęło się twierdzić, że...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Stałym tematem w...jest...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Introduzione alla tesi principale
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Praca ta bada przyczyny...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Naszym celem jest...
Ο σκοπός μας είναι...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Z definicji... wynika...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Per la definizione di un termine
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Per la definizione di un termine
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Per la definizione di un termine
Termin...odnosi się do...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Per la definizione di un termine
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Według... , jest zdefiniowany jako...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...jest powszechnie rozumiany jako...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Należy podkreślić,...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Skupiając się na...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Definizione casuale di un termine
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Mam na myśli, że...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Per la definizione dell'ipotesi
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Per la definizione dell'ipotesi
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Per la definizione dell'ipotesi
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Per la definizione dell'ipotesi
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Per la definizione dell'ipotesi
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio