Giapponese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Introduzione generale di una tematica
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
これは周知の事実だが、・・・
Introduzione generale di una tematica nota
Wiele się mówi i pisze o...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Introduzione generale di una tematica
Przyjęło się twierdzić, że...
・・・・と言われているが、・・・
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Stałym tematem w...jest...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Introduzione alla tesi principale
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Praca ta bada przyczyny...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
最近では・・・・と言われているが、
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Naszym celem jest...
私たちの目的は・・・・
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Z definicji... wynika...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Per la definizione di un termine
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Per la definizione di un termine
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Per la definizione di un termine
Termin...odnosi się do...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Per la definizione di un termine
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Według... , jest zdefiniowany jako...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...jest powszechnie rozumiany jako...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Należy podkreślić,...
・・・・を強調することは重要である。
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Skupiając się na...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Definizione casuale di un termine
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Mam na myśli, że...
私たちが意味しているのは・・・・
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
複数の例が見受けられる。
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Per la definizione dei presupposti della definizione
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Per la definizione dell'ipotesi
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Per la definizione dell'ipotesi
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Per la definizione dell'ipotesi
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Per la definizione dell'ipotesi
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Per la definizione dell'ipotesi
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio