Finlandese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Introduzione generale di una tematica
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
On tunnettu tosiasia, että...
Introduzione generale di una tematica nota
Wiele się mówi i pisze o...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Introduzione generale di una tematica
Przyjęło się twierdzić, że...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Stałym tematem w...jest...
Itsepintainen perusajatus... on...
Introduzione alla tesi principale
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Praca ta bada przyczyny...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Naszym celem jest...
Tarkoituksemme on...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Z definicji... wynika...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Per la definizione di un termine
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Per la definizione di un termine
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Per la definizione di un termine
Termin...odnosi się do...
Termi... viittaa...
Per la definizione di un termine
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Według... , jest zdefiniowany jako...
...mukaan ... määritellään...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...jest powszechnie rozumiany jako...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Należy podkreślić,...
On tärkeää painottaa...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Skupiając się na...
Keskitymme...
Definizione casuale di un termine
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Mam na myśli, że...
Tarkoitamme tällä, että...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Useita selityksiä on tarjottu.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Nämä selitykset kumpuavat...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Per la definizione dell'ipotesi
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Per la definizione dell'ipotesi
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Per la definizione dell'ipotesi
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Per la definizione dell'ipotesi
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Per la definizione dell'ipotesi
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio